درخواست نمایندگی پارس امداد

فهرست مطالب

نمایندگی استان

نمایندگی‌های استانی پارس امداد شامل نمایندگان درجه یک تا چهار بوده که شرایط هر کدام به شرح زیر است:

نمایندگی استان درجه یک

شرایط اخذ نمایندگی استان درجه یک امدادخودرو پارس امداد ادینه با کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 40 دستگاه خودرونیسان یدکش وچرخ گیرو 5 دستگاه خودروسواری 5 دستگاه خودرو وانت جهت تعمیر بالینی خودرو های سانحه دیده

تبصره ۴ – 1 داشتن یک دستگاه خودرو سواری برای دوتا شهردرجه سه بند ۴ الزامی میباشد

شرایط ایجاد دفتر کار در استا نها

1 – برای مرکز استان حداقل 40  متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – امور نمایندگان شهرستان  4-  مسئول بازرسی ونظارت 5 – مسئول امور ررفاهی امداد گران

3 – اخذپروانه کسب ازاتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده استان می بایستی ظرف مدت 3 ماه از اتحادیه   مربوط استان یا شهرستان جهت اخذپروانه کسب به نام امدادخودرواقدام وبعداز اخذ کپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی شرکت تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده استا ن برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغ یکصد میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه مبلغ شانزده میلیون .ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید.

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

نمایندگی استان درجه دو

  شرایط اخذ نمایندگی استان درجه دو امدادخودرو پارس امداد کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 30 دستگاه نیسان یدکش وچرخ گیرو 3 دستگاه خودروسواری 3 دستگاه خودرو وانت جهت تعمیر بالینی خودرو های سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در استا نها

1 – برای مرکز استان حداقل 30 متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – امور نمایندگان شهرستان  4-  مسئول بازرسی ونظارت  5 – مسئول امور ررفاهی امداد گران

3 – اخذپروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده استان می بایستی ظرف مدت 3 ماه از اتحادیه  مربوط پروانه کسب به نام امدادخودرودریافت  وبعداز اخذ کپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی شرکت تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده استا ن برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه مبلغ دوازده میلیون  .ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

 

نمایندگی استان درجه سه

بسمه تعالی

شرایط اخذ نمایندگی استان درجه 3 امدادخودرو پارس امداد کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 25 دستگاه نیسان یدکش وچرخ گیرو 2 دستگاه خودروسواری 2 دستگاه خودرو وانت جهت تعمیر بالینی خودرو های سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در استا نها

1 – برای مرکز استان حداقل 25 متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – امور نمایندگان شهرستان  4-  مسئول بازرسی ونظارت  5 – مسئول امور ررفاهی امداد گران

3 – اخذپروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده استان می بایستی ظرف مدت 3 ماه از اتحادیه  مربوط پروانه کسب به نام امدادخودرودریافت  وبعداز اخذ کپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی شرکت تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده استا ن برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغ پنجاه  میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه مبلغ نه میلیون ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

 

 

نمایندگی استان درجه چهار

شرایط اخذ نمایندگی استان درجه چهار امدادخودرو پارس امداد کد خدماتی).1693) جهار

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 20 دستگاه نیسان یدکش وچرخ گیرو 2 دستگاه خودروسواری 2 دستگاه خودرو وانت جهت تعمیر بالینی خودرو های سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در استا نها

1 – برای مرکز استان حداقل 20 متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – امور نمایندگان شهرستان  4-  مسئول بازرسی ونظارت  5 – مسئول امور ررفاهی امداد گران

3 – اخذپروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده استان می بایستی ظرف مدت 3 ماه از اتحادیه  مربوط پروانه کسب به نام امدادخودرودریافت  وبعداز اخذ کپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی شرکت تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده استا ن برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغ سی  میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه شش میلیون  .ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

 

نمایندگی شهرستان

نمایندگی‌های پارس امداد در شهرستان‌ها شامل نمایندگان درجه یک تا سه بوده که شرایط هر کدام به شرح زیر است:

نمایندگی شهرستان درجه یک

شرایط اخذ نمایندگی شهرستان (درجه یک) امدادخودرو پارس امداد کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 8 دستگاه نیسان یدکش وچرخ گیرو 1 دستگاه خودروسوار 2 دستگاه وانت یاسواری 2 دستگاه موتورسیکلت  جهت تعمیر بالینی خودرو های دارای نقص فنی و سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در شهرستان

1 – برای مرکز استان حداقل 25 متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – مسئول بازرسی ونظارت  

3 – اخذپروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده شهرستان  بایستی ظرف مدت 90 روز کاری  از اتحادیه  مربوط پروانه کسب به نام امدادخودرودریافت  وکپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی یا نماینده استان تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده شهرستان برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغ سی میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه مبلغ پنج  میلیون  .ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

نمایندگی شهرستان درجه دو

شرایط اخذ نمایندگی شهرستان (درجه دو) امدادخودرو پارس امداد کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 6 دستگاه نیسان یدکش وچرخ گیرو 1 دستگاه خودروسوار1 دستگاه وانت یاسواری 2 دستگاه موتورسیکلت  جهت تعمیر بالینی خودرو های دارای نقص فنی و سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در شهرستان

1 – برای مرکز استان حداقل 20 متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – مسئول بازرسی ونظارت  

3 – اخذپروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده شهرستان  بایستی ظرف مدت 90 روز کاری  از اتحادیه  مربوط پروانه کسب به نام امدادخودرودریافت  وکپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی یا نماینده استان تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده شهرستان برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغ بیست میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه مبلغ چهار میلیون  .ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

نمایندگی شهرستان درجه سه

شرایط اخذ نمایندگی شهرستان (درجه 3) امدادخودرو پارس امداد کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل4 دستگاه نیسان یدکش وچرخ گیرو 1 دستگاه خودروسوار1 دستگاه وانت یاسواری 2 دستگاه موتورسیکلت  جهت تعمیر بالینی خودرو های دارای نقص فنی و سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در شهرستان

1 – برای مرکز استان حداقل 16 متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات  2 – مدیر فنی  3 – مسئول بازرسی ونظارت  

3 – اخذپروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده شهرستان  بایستی ظرف مدت 90 روز کاری  از اتحادیه  مربوط پروانه کسب به نام امدادخودرودریافت  وکپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی یا نماینده استان تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

6 – نماینده شهرستان برای بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفنداست مبلغپانزده میلیون ریال وثیقه نقدی و ماهیانه مبلغ سه  میلیون  .ریال به عنوان حق عضویت بحساب شرکت واریز نماید

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغی را که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید 

نمایندگی کلانشهرها

شرایط اخذ نمایندگی در کلانشهرها :    امدادخودرو پارس امداد ادینه با کد خدماتی).1693)

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۴ –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح دیل را دارا باشد

۴-۱ داشتن : حداقل 20 دستگاه خودرونیسان یدکش وچرخ گیرو 3 دستگاه خودروسواری 3دستگاه خودروs,سواری یا وانت۴ دستگاهموتور سیکلت  جهت تعمیر بالینی  یا حمل خودرو های سانحه دیده

شرایط ایجاد دفتر کار در کلانشهرها

1 – دفتر کار  30  متر باشد.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات 2 – مدیر فنی 3 –مسئول بازرسی ونظارت 5 – مسئول امور ررفاهی امداد گران

3 – اخذپروانه کسب ازاتجادیه  مربوطه به نام امدادخودر

4 – نماینده بایستی ظرف مدت 3 ماه از اتحادیه   مربوطه شهرستان پروانه کسب امدادخودرو اخذ کپی برابر اصل آن رابه دفتر مرکزی شرکت تحویل نماید

5 – نمایند باید امداد گران وخودرو های امدادی تحت پوشش خودرا در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد رابه روی خودروامدادی  نسب نماید

نماینده کلانشهربابت حق عضویت و بهره برداری از کد خدماتی 1693.موظفند است مبلغ شصت میلیون ریال وجه نقد بابت ضمانت اجرا و ماهیانه مبلغ پنج.ریال بحساب شرکت واریز نماید.

 

نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 10درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای شرکت دریافت کند

 نماینده موظف است از امداد گران مبلغ 15درصد از امداد های اعلامی بعنوان پورسانت برای خود دریافت نماید

امداد گرموظف است مبلغیرا که  از امداد خواه دریافت مینماید 25 درصد ان را بابت حق الزحمه شرکت ونماینده به حساب شرکت واریز نماید